THÀNH TÍCH  TẬP THỂ  NHÀ TRƯỜNG
 
Năm học:  2011 -  2012
Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự tặng danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến.
Năm học : 2012 -  2013
Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự tặng danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến.

Năm học:  2013 - 2014
Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự tặng danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến.
Năm học:  2015 - 2016
Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự tặng danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc.
Ủy ban nhân dân tình Đồng Tháp tặng danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc.

Năm học: 2016 - 2017
Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự tặng danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến.
Ủy ban nhân dân tình Đồng Tháp tặng danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc.

Năm học: 2017 - 2018
Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự tặng danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến.
Ủy ban nhân dân tình Đồng Tháp tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm học: 2018 - 2019
Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự tặng danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến.
Ủy ban nhân dân tình Đồng Tháp tặng danh hiệu tập thể Lao động Xuất sắc.